นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453411
Page Views 867547
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
enlightenedการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี  2565
enlightened คู่มือกำหนดมาตรการความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู  
enlightened 
ประกาศนโยบายกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
enlightened
 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
enlightened แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการยื่นเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
 enlightened ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 enlightened ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ
 enlightened ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
 enlightened ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 enlightened ประกาศ เรื่อง มารตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 enlightened ประกาศ เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 enlightened ประกาศ เรื่อง มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 enlightened ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน