นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453475
Page Views 867652
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
          ๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
                    “เมืองน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ  (Mission)
          พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
              ๑. การพัฒนาตำบลห้วยตึ๊กชูเป็นหมู่บ้านน่าอยู่
              ๒. การคมนาคมสู่ไร่นาสะดวกและรวดเร็ว
              ๓. พัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน
              ๔. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
              ๕. ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี
              ๖. ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
              ๗. ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างงานในหมู่บ้านเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
              ๘. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ
              ๙. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว