นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453485
Page Views 867662
 
 
ระเบียบ/กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน อบต.ห้วยตึ๊กชู
พระราชบัญญัติ
     พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (ดาวน์โหลด)
     พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 (ดาวน์โหลด)
     พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (ดาวน์โหลด)
     พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกรจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 (ดาวน์โหลด)
     พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ดาวน์โหลด)
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ดาวน์โหลด)
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
     พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
     พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
     พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
     พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด)
     พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  (ดาวน์โหลด)
     พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ดาวน์โหลด)
     พรบ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
     พรบ. มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)

ระเบียบ
     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  (ดาวน์โหลด)
     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (ดาวน์โหลด)
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด)
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดาวน์โหลด)
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  (ดาวน์โหลด)

คู่มือ
     มาตรฐานเกี่ยวกับวินัย  การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย  พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลด)
     คู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบล (ดาวน์โหลด)
     คู่มือคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ (คลิ๊กที่นี่)
     มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (คลิ๊กที่นี่)
     สรุปบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จลูกจ้างประจำ (คลิ๊กที่นี่)
     คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    (คลี๊กที่นี่)