องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ยินดีต้อนรับ ครับ/ค่ะ ::  วันที่ 3 ตุลาคม 2557 :: ประชุมเตรียมการจัดงานประเภณีลอยกระทง
 
           
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  ผลิตผลทางการเกษตร
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  อปพร.
  รวมภาพบุคลากร
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 

 
 
 
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นที่ตั้งของอำเภอภูสิงห์และส่วนราชการอื่นเป็นศูนย์กลางของอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 76 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในการเดินทางจากอำเภอภูสิงห์ถึงจังหวัดศรีสะเกษ
 
 อาณาเขต
  ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
จด
จด
จด
จด
ตำบลโสน   อ.ขุขันธ์
อบต.ตะเคียนราม/โคกตาล
อบต.ไพรพัฒนา
อบต.ละลม/ห้วยตามอญ
 
 เนื้อที่ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู  มีเนื้อที่ประมาณ  73  ตารางกิโลเมตร
 
 ลักษณะภูมิประเทศ
       มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง เป็นภูเขาสลับด้วยป่าไม้เบญจพรรณ  สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์  สภาพดินทั่วไปอุ้มน้ำ  มีคลองหนองน้ำกระจายตามหมู่บ้าน  ต่าง ๆ  ได้แก่
 
 • ห้วยหนองตามธรรมชาติ
 •   ห้วยตึ๊กชู
  หนองสนวน
  หนองลุม
  หนองเตีย
  หนองตะกวดโอบ
  หนองจอก
  หนองผักไหม
  หนองหัวแรด
  หนองผือ
  หนองก้านเหลือ
  หนองทุ่ม
   
   
 • แหล่งเก็บน้ำ
 •   ฝายน้ำคลองด่าน
  ฝายน้ำล้นบ้านนกยูง
  ทำนบดินอ่างเลา
  เขื่อนห้วยตึ๊กชู
  ฝายน้ำล้นหนองแบกชะนัง
  ทำนบดินคลองโลเล่ตอนบน
  ทำนบดินคลองสาน
   
   สภาพภูมิอากาศ
    ฤดูร้อน
  ฤดูฝน
  ฤดูหนาว
  ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน
  ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน
  ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน
  กุมภาพันธ์
  มิถุนายน
  ตุลาคม
  ถึงเดือน
  ถึงเดือน
  ถึงเดือน
  พฤษภาคม
  กันยายน
  มกราคม
   
   การปกครอง
         แบ่งการปกครองออกเป็น  ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู  แบ่งออกเป็นทั้งหมด  18  หมู่บ้าน  ดังนี้
    หมู่ที่  1   บ้านตะแบง
  หมู่ที่  3   บ้านโคกใหญ่
  หมู่ที่  5   บ้านตาเม็ง
  หมู่ที่  7   บ้านโคกเจริญ
  หมู่ที่  9   บ้านตะแบงใต้      
  หมู่ที่  11 บ้านภูสิงห์
  หมู่ที่  13 บ้านนกยูงทอง
  หมู่ที่  15 บ้านคลองสาน
  หมู่ที่  17 บ้านนกยูงเงิน
  หมู่ที่  2   บ้านโพธิ์ทอง
  หมู่ที่  4   บ้านจอก
  หมู่ที่  6   บ้านนกยูง
  หมู่ที่  8   บ้านโคกทะลอก
  หมู่ที่  10 บ้านทุ่งหลวง
  หมู่ที่  12 บ้านห้วยตึ๊กชู
  หมู่ที่  14  บ้านโคกสามัคคี
  หมู่ที่  16 บ้านโพธิ์คำ
  หมู่ที่  18 บ้านหนองแบกชะนัง
   
   ประชากร
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น 306 คน  แยกเป็นชายและหญิง  ดังนี้

  หมู่ที่

  จำนวนประชากร

  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

  ชาย

  หญิง

  รวม

  1

  304

  308

  612

  นายธีรพงษ์       สุภาพ

  2

  458

  452

  910

  นายเฮง              ไชยนรา

  3

  376

  361

  737

  นายคูณ             บุญศรัทธา

  4

  191

  172

  363

  นายสมบูรณ์      บุญมี

  5

  256

  233

  489

  นายเชาวรัตน์     พลแก้ว

  6

  288

  290

  578

  นายสอน            บุญขาว

  7

  343

  326

  669

  นายสุพรรณ์      ชินวงศ์

  8

  243

  213

  456

  นายมินทร์          สกุลพงษ์

  9

  425

  380

  805

  นายหมอน         สืบสา

  10

  475

  478

  953

  นายชูศักดิ์         ดวงธนู

  11

  436

  388

  824

  นายถนอม         มินทร์ศรี

  12

  343

  338

  681

  นายสมพงษ์      สุจิตร

  13

  384

  356

  740

  นายสวัสดิ์         บุญกู่

  14

  340

  362

  702

  นายวิรัติ            ผงผ่าน

  15

  206

  193

  399

  นายไสว            ผิวขาว

  16

  375

  304

  679

  นายสมร             ถาวร

  17

  201

  220

  421

  นายพร               คำสุข

  18

  246

  209

  455

  นายสมบูรณ์      คำแสน

  77

  116

  72

  188

    ทะเบียนบ้านกลาง

  รวม

  6,006

  5,655

  11,661

   

  ข้อมูล ณ  ตุลาคม  2553  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 185  คน / ตารางกิโลเมตร
   
   
   
   
   
  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง
  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงบประมาณ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.