องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ยินดีต้อนรับ ครับ/ค่ะ ::  20 เมษายน 2559 ประชุมจับฉลาก แบ่งสายกีฬาห้วยตึ๊กชุ คัพ ... ::
 
         
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  ผลิตผลทางการเกษตร
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  อปพร.
  รวมภาพบุคลากร
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 

 
 
 
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นที่ตั้งของอำเภอภูสิงห์และส่วนราชการอื่นเป็นศูนย์กลางของอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 76 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในการเดินทางจากอำเภอภูสิงห์ถึงจังหวัดศรีสะเกษ
 
 อาณาเขต
 
 
ทิศเหนือ     จรด       ตำบลโสน   อ.ขุขันธ์
ทิศตะวันออก     จรด       อบต.ตะเคียนราม/โคกตาล
ทิศใต้     จรด       อบต.ไพรพัฒนา
ทิศตะวันตก     จรด       อบต.ละลม/ห้วยตามอญ
 เนื้อที่ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู  มีเนื้อที่ประมาณ  73  ตารางกิโลเมตร
 
 ลักษณะภูมิประเทศ
       มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง เป็นภูเขาสลับด้วยป่าไม้เบญจพรรณ  สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์  สภาพดินทั่วไปอุ้มน้ำ  มีคลองหนองน้ำกระจายตามหมู่บ้าน  ต่าง ๆ  ได้แก่
  ห้วยหนองตามธรรมชาติ
  ห้วยตึ๊กชู
หนองสนวน
หนองลุม
หนองเตีย
หนองตะกวดโอบ
หนองจอก
หนองผักไหม
หนองหัวแรด
หนองผือ
หนองก้านเหลือ
หนองทุ่ม
 
  แหล่งเก็บน้ำ
  ฝายน้ำคลองด่าน
ฝายน้ำล้นบ้านนกยูง
ทำนบดินอ่างเลา
เขื่อนห้วยตึ๊กชู
ฝายน้ำล้นหนองแบกชะนัง
ทำนบดินคลองโลเล่ตอนบน
ทำนบดินคลองสาน
 
 สภาพภูมิอากาศ
 
ฤดูร้อน ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม  
ฤดูฝน ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน กันยายน  
ฤดูหนาว ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือน มกราคม  
 การปกครอง
       แบ่งการปกครองออกเป็น  ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู  แบ่งออกเป็นทั้งหมด  18  หมู่บ้าน  ดังนี้
  หมู่ที่  1   บ้านตะแบง
หมู่ที่  3   บ้านโคกใหญ่
หมู่ที่  5   บ้านตาเม็ง
หมู่ที่  7   บ้านโคกเจริญ
หมู่ที่  9   บ้านตะแบงใต้      
หมู่ที่  11 บ้านภูสิงห์
หมู่ที่  13 บ้านนกยูงทอง
หมู่ที่  15 บ้านคลองสาน
หมู่ที่  17 บ้านนกยูงเงิน
หมู่ที่  2   บ้านโพธิ์ทอง
หมู่ที่  4   บ้านจอก
หมู่ที่  6   บ้านนกยูง
หมู่ที่  8   บ้านโคกทะลอก
หมู่ที่  10 บ้านทุ่งหลวง
หมู่ที่  12 บ้านห้วยตึ๊กชู
หมู่ที่  14  บ้านโคกสามัคคี
หมู่ที่  16 บ้านโพธิ์คำ
หมู่ที่  18 บ้านหนองแบกชะนัง
 
 ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 306 คน  แยกเป็นชายและหญิง  ดังนี้

หมู่ที่

จำนวนประชากร

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

304

308

612

นายธีรพงษ์       สุภาพ

2

458

452

910

นายเฮง              ไชยนรา

3

376

361

737

นายคูณ             บุญศรัทธา

4

191

172

363

นายสมบูรณ์      บุญมี

5

256

233

489

นายเชาวรัตน์     พลแก้ว

6

288

290

578

นายสอน            บุญขาว

7

343

326

669

นายสุพรรณ์      ชินวงศ์

8

243

213

456

นายมินทร์          สกุลพงษ์

9

425

380

805

นายหมอน         สืบสา

10

475

478

953

นายชูศักดิ์         ดวงธนู

11

436

388

824

นายถนอม         มินทร์ศรี

12

343

338

681

นายสมพงษ์      สุจิตร

13

384

356

740

นายสวัสดิ์         บุญกู่

14

340

362

702

นายวิรัติ            ผงผ่าน

15

206

193

399

นายไสว            ผิวขาว

16

375

304

679

นายสมร             ถาวร

17

201

220

421

นายพร               คำสุข

18

246

209

455

นายสมบูรณ์      คำแสน

77

116

72

188

ทะเบียนบ้านกลาง

รวม

6,006

5,655

11,661

 

ข้อมูล ณ  ตุลาคม  2553  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 185  คน / ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงบประมาณ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.