นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453331
Page Views 867444
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
ทะเบียนหนังสือ ( ส่ง ) ประจำปี 2562
19 ก.ย. 2562 ศก.83402/61 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร และ Statement Adobe Acrobat Document
19 ก.ย. 2562 ศก.83402/60 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร และ Statement Adobe Acrobat Document
19 ก.ย. 2562 ศก.83402/59 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร และ Statement Adobe Acrobat Document
19 ก.ย. 2562 ศก.83402/58 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร และ Statement Adobe Acrobat Document
19 ก.ย. 2562 ศก.83403/57 ขอความอนุเคราะห์ย้ายท่อระบบส่งน้ำประปา Adobe Acrobat Document
10 ก.ย. 2562 ศก.83401/56 ขอนำส่งประกาศกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร Adobe Acrobat Document
10 ก.ย. 2562 ศก.83401/55 ส่งแบบรายงานการจัดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document
10 ก.ย. 2562 ศก.83401/54 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม Adobe Acrobat Document
10 ก.ย. 2562 ศก.83402/54 แจ้งลงนามในสัญญา Adobe Acrobat Document
10 ก.ย. 2562 ศก.83402/53 แจ้งลงนามในสัญญา Adobe Acrobat Document
10 ก.ย. 2562 ศก.83402/52 แจ้งลงนามในสัญญา Adobe Acrobat Document
10 ก.ย. 2562 ศก.83402/51 แจ้งลงนามในสัญญา Adobe Acrobat Document
10 ก.ย. 2562 ศก.83402/50 แจ้งลงนามในสัญญา Adobe Acrobat Document
10 ก.ย. 2562 ศก.83401/49 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า Adobe Acrobat Document
10 ก.ย. 2562 ศก.83401/48 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ Adobe Acrobat Document
10 ก.ย. 2562 ศก.83404/47 รายงานข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Adobe Acrobat Document
03 ก.ย. 2562 ศก.83401/358 ขอความเห็นชอบในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83401/43 โครงการ มือถือเก่า ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 3 Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.8.403/42 รายงานข้อมูลแหล่งน้ำ Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/40 ส่งเงินชำระหนี้ หุ้นสหรกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/39 ชำระหนี้สวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง อบต.ห้วยตึ๊กชู Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/38 เช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง อบต.ห้วยตึ๊กชู Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/37 เช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่วนตำบล และลูกจ้าง อบต.ห้วยตึ๊กชู Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/36 ส่งเงินชำระหนี้โครงการเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการข้าาราชการและลูกจ้าง Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/35 แจ้งลงนามในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเจิญ หมู่ที่ 7 Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/34 แจ้งลงนามในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนกยูง-อุดมพัฒนา บ้านนกยูงหมู่ที่ 6 Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/33 แจ้งลงนามในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนกยูง หมู่ที่ 17 Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83401/32 รายงานการโอนงบประมาณ Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/31 แจ้งลงนามในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ 4 Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/30 แจ้งลงนามในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสมัคคีบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/29 แจ้งลงนามในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายโพธิ์ทอง โพธิ์คำ หมู่ที่ 2 Adobe Acrobat Document
24 มิ.ย. 2562 ศก.83402/28 แจ้งลงนามในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเจริญหมู่ 7 Adobe Acrobat Document
21 มิ.ย. 2562 ศก.83402/27 แจ้งลงนามในสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 Adobe Acrobat Document
21 มิ.ย. 2562 ศก.83403/26 การขอรับการสนับสนุนเงินเหลือจ่ายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document
21 มิ.ย. 2562 ศก.83402/25 แจ้งลงนามในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายโคกทะลอกบ้านจอก Adobe Acrobat Document
21 มิ.ย. 2562 ศก.83402/24 แจ้งลงนามในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโพธิ์ทอง-โพธิ์คำ Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83402/23 แจ้งลงนามในสัญญา ก่อสร้างถนนสายชุมชนโอว์กระเจือย Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83402/22 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83402/21 ขอทราบยอดเงินฝาก(staement) Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83403/20 ตอบรับการเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/19 ขอขอบพระคุณ Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/18 ขอขอบพระคุณ Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/17 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/16 รายงานผลการสอบสวนทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/13 ขอนำส่งเช็คเพื่อโอนเงินฝากของผู้ป่วยเอดส์ เดือน มกราคม 2562 Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/12 ขอนำส่งเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้พิการที่ได้รับยังชีพ เดือน มกราคา 2562 Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/11 ขอนำส่งเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เดือน มกราคม 2562 Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/10 ขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อช่วยราษฏรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/ว.09 แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เดือน มกราคม 2562 Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/08 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์กีฬา Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/07 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/06 ขอความอนุเคราะห์สถานที่และสนามกีฬา Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83402/05 ส่งเงินชำระค่าแบบพิมพ์ Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/04 รายงานการโอนงบประมาณ Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/03 03 หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83403/ว.02 02 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2562 ศก.83401/ว.01 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document
ทะเบียนหนังสือส่ง ประจำปี 2565
11 ม.ค. 2565 ศก 83404/29 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและ Statement Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83402/28 ขอหนังสือรับรองยอดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83402/27 ขอหนังสือรับรองยอดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83402/26 ขอหนังสือรับรองยอดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83401/25 หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83401/24 หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83401/23 หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83401/22 หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83401/21 หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83401/20 หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83402/19 ขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83401/18 ขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83403/17 ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหวาน บ้านนกยูงทอง) Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83404/16 ขอส่งเอกสารรายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่ สังกัดอบต ห้วยตึ๊กชู Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83402/15 แจ้งให้ไปทำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 2 (หจก.สมชายรุ่งเรือง) Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83404/14 ขอส่งเอกสารรายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่ สังกัดอบต ห้วยตึ๊กชู Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83402/13 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและ Statement Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83402/12 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและ Statement Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83402/11 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและ Statement Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83402/10 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและ Statement Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83401/9 รายงานการแต่งตั้งรองนายกและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83403/8 ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนสายศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83403/7 ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ (โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากไร่สุพรรณี-วัดป่าผาวิเวก บ้านคลองสาน) Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83401/6 ขอตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (อีซูซุตังปักศรีสะเกษ) Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83403/5 ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข บ้านโคกเจริญ) Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83403/4 ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานริมห้วย บ้านนกยูง) Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83403/3 ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ (โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง) Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83401/2 ขอตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (มิตซูไทยยนต์) Adobe Acrobat Document
11 ม.ค. 2565 ศก 83404/1 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ Adobe Acrobat Document