นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453466
Page Views 867639
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

ความเป็นมาในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต     

               ภาพอนาคตของเจตจํานงทางการเมือง (Political Will) ในการต่อต้านการทุจริต : ในอนาคตเจตจํานงทางการเมืองซึ่งมีอยู่ในประชาชนคนไทยทุกคนในการต่อต้านการทุจริต จะต้องถูกส่งให้แก่ ตัวแทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อํานาจของตัวแทนของประชาชน คือรัฐบาลและผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมไปถึงรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนอย่างหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีเจตจํานงมุ่งให้ประเทศไทยมีความโปร่งใสและไร้การทุจริต

               รัฐบาลในฐานะผู้รับมอบเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนจะต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในการต่อต้าน การทุจริต นําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตตามรัฐธรรมนูญไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลกลับไปสู่ประชาชน ในขณะเดียวกันกับสภาวะทางสังคมที่ประชาชนให้ความสนใจในการตรวจสอบ รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากขึ้น ทําให้รัฐบาลเกิดแรงกดดันที่จะต้องมี การบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุ่งเน้นการกําหนดมาตรการให้รัฐบาลและนักการเมืองจะต้องแสดง เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงส่งเสริมให้มีกลไก การตรวจสอบการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองของรัฐบาล เพื่อให้เจตจํานงทางการเมืองของประชาชน ได้รับการปฏิบัติจากรัฐบาลและยังคงดํารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง

ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563   อ่าน 177 ครั้ง